potho_foto

Jumat, 27 Mei 2011

kalungguhan istri dina pernikahan


Dina rohang kulawarga , akang ANAS  parantos ngabahas hal anu patalina sareng dadasar pernikahan; 1. Pernikahan teh sanes mung sakadar kangge minuhan tungtutan budaya. 2. Pernikahan oge sanes mung sakadar kangge nyumponan tungtutan biologis atanapi birahi. 3. Pernikahan oge sanes mung sakadar kangge ngengingkeun katurunan. Tapi pernikahan teh mangrupikeun rancangan atan                                                                                                                                                                

PERNIKAHAN SANES MUNG  SAKEDAR

GUSTI Allah ngandika, "Teu hade manusa hirup sorangan. Ku Kami rek dibere batur anu pantes, sina ngabaturan." 19 Tuluy Mantenna ngadamel sagala rupa sasatoan jeung rupa-rupa manuk tina taneuh, geus kitu sina daratang ka manusa tea. Mantenna palay uninga kumaha rek dingarananana eta sasatoan teh. Ku jalan kitu kabeh sasatoan teh sina baroga ngaran masing-masing. 20 Seug eta sagala rupa manuk jeung sasatoan teh ku manusa dingaranan. Tapi sahiji ge taya nu pantes geus2 an jadi batur hirupna.api program Gusti Allah kumanten

Tidak ada komentar:

Posting Komentar